BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü

 

Tanıtım

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ NEDİR ?


İnşaat mühendisliği toplumların ilerleyen teknoloji ve refah seviyesiyle yaşamlarını devam ettirmeleri için ihtiyaç duyduğu bütün tesisleri ekonomi ve estetiği gözeterek ortaya çıkarmak için düşünen, tasarlayan, inşa edilmesi sırasında denetleyen ve kullanıldığı süre içinde güvenle hizmet vermesini sağlayan mesleği tarif eder. Bu mesleğin uygulanması matematiksel ve fiziki bilimlere hâkim olmayı gerektirir. İnceleme, geçmiş tecrübeleri dikkate alma ve malzemenin daha verimli kullanılmasına elverecek metotların geliştirilmesi, yaşanan çevrenin korunup gözetilmesi, sanayi, ulaşım tesislerinin güven içinde insanlığın kullanımına sunulması inşaat mühendisinin uğraşı alanını tarif eder. Bu disiplin ülkemizde üniversite düzeyinde kurulan ilk mühendislik kolu olma özelliğine sahiptir (1883). 21. Yüzyılda inşaat mühendisliğinin karşısında, değişen şartların getirdiği yeni problemler bulunmaktadır. Dünya ekonomisinin küreselleşmesi, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliği konusundaki güçlükler, ortaya yeni çıkan ve karmaşıklaşan teknolojilerin temsil ettiği zorlamalar, alışılan meslek alanı sınırlarını yeniden ele almayı gerektirmektedir.  Değişen koşulların oluşturduğu problemlerin ortaya konulması, tarif edilmesi ve çözümlenmesi, temel bilgileri çok iyi bilen ve bunları farklı alanlarda uygulayabilme esnekliği gelişmiş mühendis gereksinimi doğurmaktadır. Bu profile sahip olan bir inşaat mühendisi analitik yönü kuvvetli, hesaplamaya dayanan modern metotları kolaylıkla uygulayabilen mühendis demektir.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ


Başkent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün eğitim programı bu broşürde tarif edilen profile uyan mezunların yetişmesini hedefleyecek doğrultuda şekillendirilmiştir. Belirtilen kapsamda 2019-2020 ders yılı başından itibaren güçlü bir akademik kadro ve gelişmiş altyapıyla faaliyete geçen İnşaat Mühendisliği Bölümünün lisans programı dört  yıllık bir eğitimi kapsamaktadır. Hazırlık muafiyet sınavını başaran öğrenciler doğrudan, gerekli düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmayanlar ise  kendilerine yönelik bir yıl süreli zorunlu İngilizce dil hazırlık sınıfı eğitiminden sonra meslek eğitimlerine geçiş yapacaklardır. Sekiz yarıyıl boyunca, öğrenciler öğretim planlarında gösterilen zorunlu ve seçmeli dersleri Üniversitenin koyduğu genel ölçüler içerisinde başardıktan ve iki  yaz stajını tamamladıktan sonra sorumluluklarını yerine getirebilecek  özelliklerde mühendisler olarak meslek camiasına adım atacaklardır. Eğitim faaliyeti ayrıca uygulamaya yönelik laboratuvar çalışmaları ve teknik gezilerle desteklenecektir. Mevcut eğitim programıyla analitik ve yaratıcı tarzda düşünebilen, etkileyici sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi olan, disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisine sahip, proje yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgili, güvenli ve ekonomik tasarımlar yapabilecek inşaat mühendislerin ülke hizmetine kazandırılması hedeflenmektedir. Hızla gelişen bilgisayar teknolojisi, yapı malzemelerindeki teknolojik gelişmeler, yapı tekniklerinin değişmesi ve Endüstri 4 uygulamaları ile geliştirilen akıllı sistemler gibi unsurlar İnşaat Mühendisliği’nde farklı alanların gelişmesine yol açmaktadır. Bu bağlamda öğrencilerimizi, akıllı altyapı sistemleri, akıllı binalar ve bina bilgi modellemesi gibi alanlarda da yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ NASIL ÇALIŞIRLAR ?


İnşaat mühendisleri mesleklerini genellikle ya bir büroda müşavirlik hizmeti vererek, ya da bir inşaat sahasında tasarımı gerçekleştirilmiş bir yapının projesine uygun şekilde meydana getirilmesi sırasında emek sarf ederek yerine getirirler.

ÇALIŞMA ALANLARI


· İnşa alanının incelemeye dayalı uygunluğunu ve teknik değerlendirmesini yerine getirmek.

· İnşaat mühendisliğinin uzmanlık alanları için geliştirilmiş yazılımları kullanmak, ortaya yeni tasarımlar çıkarmak veya çıkarılmış olan tasarımların doğruluğunu kontrol etmek.

· Projenin gerektirdiği bütün karmaşık teknik hesapları yapmak, tasarlanan yapıya ait ön proje çizimleri, detaylı çizimler ve şantiye çizimlerini hazırlamak, kontrol etmek ve ait oldukları kesimlere ulaştırmak.

· İşverenler ve projeye ortak olan diğer meslek insanlarıyla (mimarlar, müteahhitler, taşeronlar, malzeme tedarikçileri gibi) takım anlayışı içinde ortak faaliyet sürdürmek.

· Projeyle ilgili bütün teknik şartname ve standartları derlemek, ihale ve teklif sunma çalışmalarına katkı vermek.

· Proje ve inşa süreci arasında ortaya çıkan problemleri çözüme kavuşturmak.

· Proje bütçesini denetlemek, malzeme ve insan gücü kaynaklarının en elverişli şekilde kullanılmasını temin etmek.

· Malzeme ve ekipman tedarik ve teslimatını doğru zamanda gerçekleştirmek.

· İşyerindeki sağlık ve güvenlik başta olmak yapılan çalışmanın ilgili kanuni mevzuat uyarınca yerine getirilmesini sağlamak.

· Yapılan inşaatın sürdürülebilirlik ve çevreye olan etkisi açısından değerlendirilmesini gerçekleştirmek.

· Sorumluluğu altında bulunan projenin aksama olmaksızın, zamanında ve bütçe sınırı içinde bitirilip işverene teslim edilmesine çaba sarf etmek.

İnşaat Mühendisliği Bölümü